Línies d'actuació

Missió i objectius del Museu

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) és un dels tres únics museus nacionals existents a Catalunya per la Llei de Museus (Llei 17/1990 de 2 de novembre). És un museu de titularitat nacional depenent de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i adscrit administrativament a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

A més de la seva seu central a l’antic edifici modernista del Vapor Aymerich, Amat i Jover, a Terrassa, el MNACTEC té tres seus pròpies (el Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera, la Farga Palau de Ripoll i el Museu del Ciment de Castellar de n’Hug) i coordina les actuacions del seu Sistema Territorial, format per gairebé una trentena de museus i centres d’interès patrimonial.

El Museu també pertany a les principals xarxes internacionals patrimonials i de museus de ciència, tecnologia, indústria i innovació, com ara el TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), l'ECSITE (The European Network of Science Centres and Museums), l'ERIH (European Route of Industrial Heritage) i l'AMCCTE (Asociación de Museos y Centros de Ciència y Técnica de España). 

 

MISSIÓ

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya és una institució cultural que té per missió estudiar, interpretar, conservar, difondre i mostrar, de forma innovadora i participativa, la implantació i evolució dels avenços científics i tècnics, la seva aplicació industrial, i, molt especialment la seva implicació i incidència social.  

 

OBJECTIUS

PATRIMONI CONTEMPORANI: CIÈNCIA, TÈCNICA, CULTURA I SOCIETAT

Els objectius preferents del MNACTEC són:

  • Incrementar, documentar, conservar, gestionar i donar a conèixer amb cura i eficàcia la col·lecció nacional de patrimoni científic, tècnic i industrial. 
  • Fomentar el coneixement i la difusió del patrimoni científic, tècnic i industrial català i la història de la industrialització a Catalunya, tant a nivell nacional com internacional.
  • Vincular aquest patrimoni de la societat industrial al patrimoni de la pròpia societat contemporània catalana que el crea, l'utilitza, el conserva i el difon com a element propi i identitari.
  • Ser l’aparador del passat, el present i el futur de la ciència i de la tecnologia catalanes.
  • Ser, juntament amb el seu Sistema Territorial de museus i centres patrimonials, el referent nacional i internacional del patrimoni i la museografia de la societat industrial contemporània.