Ajut de recerca Francesc Salvà i Campillo

El MNACTEC i l'Institut Ramon Muntaner (IRMU) convoquen un ajut de recerca històrica i/o patrimonial sobre els diferents àmbits que configuren el patrimoni, la història i la cultura industrial, científica i tècnica de Catalunya

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) i l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), Fundació Privada dels Centres d’Estudi de Parla Catalana, convoquen un ajut de recerca històrica i/o patrimonial sobre els diferents àmbits que configuren el patrimoni, la història i la cultura industrial, científica i tècnica de Catalunya (patrimoni moble, immoble i/o immaterial).

Es prioritzaran els estudis i recerques inèdites que treballin els diferents àmbits d’aquest patrimoni científic, tècnic i industrial que permetin aprofundir en la seva incidència social, històrica, econòmica, tecnològica, etc. al llarg dels segles XVIII a XX així com les propostes de protecció, restauració i posada en valor patrimonial.

1. CARACTERÍSTIQUES

 1. S’atorgarà un sol Ajut al millor projecte de recerca d’entre els presentats, a criteri del jurat, i que facin referència a l’àmbit territorial de parla catalana en relació a qualsevol dels àmbits del patrimoni científic, tècnic i industrial.
 2. No es podran presentar a aquesta convocatòria inventaris de col·leccions.

 

2. DOTACIÓ

 1. L’Ajut està dotat amb 4.000 €.
   

3. CANDIDATS

 1. L’Ajut està destinat, preferentment, a donar suport d’una manera prioritària a investigadors/es joves, en període de formació o en les primeres etapes d’activitat investigadora. Les sol·licituds podran formular-se de forma individual o col·lectiva.  
   

4. DOCUMENTACIÓ

 1. Caldrà presentar la documentació següent:
  1. Sol·licitud normalitzada.
  2. Currículum de la persona sol·licitant, en format digital, en qualsevol tipus de suport, acompanyat d'un exemplar imprès. El currículum haurà de ser breu i orientat a l'objecte d'aquestes bases.
  3. Projecte de recerca. Haurà de precisar els objectius que es volen assolir, l’interès científic, el pla de treball, la metodologia, l’estat actual de la recerca, les fonts i la bibliografia que s’utilitzarà, el cronograma i els resultats previstos. Aquest projecte tindrà un mínim de cinc folis i un màxim de deu. El projecte s’ha de presentar en format digital, en qualsevol tipus de suport, acompanyat d’un exemplar imprès.
  4. Les sol·licituds s'han de presentar prioritàriament per correu electrònic i signada digitalment. La documentació signada digitalment s'ha de presentar a nuria@irmu.org en format electrònic PDF per registre, i en Word per agilitzar la tramitació. 
  5. En cas de no disposar de signatura digital, s'haurà d'enviar obligatòriament en format PDF i Word al correu electrònic nuria@irmu.org (només tindrà valor instrumental) i en paper per correu ordinari, a la seu de l'Institut Ramon Muntaner, Mas de la Coixa, Rotonda Eix de l'Ebre N-420 s/n, Móra la Nova 43770, Ribera d'Ebre. Nomes s'acceptaran documents originals. 
  6. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà per escrit que s’esmeni o que es completi, i es concedirà un termini de deu dies hàbils per presentar-la correctament, amb l’advertència que, si això no es compleix, s’arxivarà d’ofici sense cap tràmit posterior. La nova documentació que s’aporti també s’haurà de presentar seguint les directrius del punt anterior i serà inclosa en el conjunt de l'expedient. 
  7. Es valorarà positivament que a la proposta de projecte de recerca s’hi adjunti aval, justificació o memòria d’un centre d’estudis de recerca local i comarcal i, també, l’aval d’un professor o grup de recerca universitari. Aquesta documentació, en el cas que es tingui, caldrà aportar-la també juntament amb la documentació original requerida anteriorment.
    

5. SOL·LICITUDS I TERMINI DE PRESENTACIÓ

 1. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 16 d'octubre de 2023 a les 15 hores.
   

6. TRAMITACIÓ CRITERIS DE VALORACIÓ

 1. Les sol·licituds seran valorades partint, prioritàriament, de l'aplicació dels següents criteris:
  1. Interès científic del projecte presentat
  2. Interès de protecció i recuperació patrimonial.
  3. Metodologia de treball.
  4. Objectius a assolir.
  5. Estudis sobre temàtica inèdita i/o original.
  6. Estudis vinculats a territoris on no existeixi cap treball sobre aquesta temàtica.
  7. Incidència i repercussió social, pública i patrimonial que el projecte pugui tenir.
    

7. RESOLUCIÓ, VEREDICTE I SEGUIMENT

 1. El jurat de l’ajut el formaran 7 persones de reconegut prestigi, experiència i coneixement en els camps objectes de la convocatòria. 4 d’aquestes persones seran proposades pel MNACTEC i 3 per l’IRMU. 
 2. El Jurat, una vegada analitzades i avaluades totes les propostes i projectes, seleccionarà aquell que, segons el seu criteri, sigui mereixedor de l’ajut i, a la vegada, es constituirà com a comissió de seguiment.
 3. El jurat podrà demanar informació complementària i convocar els aspirants/tes per comprovar-ne la idoneïtat per portar a terme els treballs proposats, així com suggerir l’ampliació o la modificació dels projectes per fer-los més operatius. També, si s’escau, podrà sol·licitar l’assessorament d’altres persones o institucions sobre l’interès i l’abast dels projectes.
 4. El jurat es reserva el dret de declarar deserta la convocatòria i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.
 5. El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic abans del dia 15 d'octubre de 2022.
 6. Pel que fa a la resta dels projectes presentats i no seleccionats, se’n podrà demanar el retorn per correu postal a partir d’un mes del dia d’emissió del veredicte. Si passat aquest termini no han estat reclamats ni retirats personalment o mitjançant una persona acreditada, passaran a formar part dels fons documentals del Centre de Documentació “Jordi Nadal” del MNACTEC.
 7. Sis mesos després de l’adjudicació de l’ajut, el/la beneficiari/a d’aquest ajut presentarà una memòria de l’estat de les investigacions, amb l’objectiu de valorar-ne el desenvolupament. El jurat tindrà capacitat per fer les consideracions necessàries i, fins i tot, suspendre les investigacions si ho considera oportú.
   

8. FORMA DE PAGAMENT DELS AJUTS

 1. L’import es farà efectiu en dues parts iguals de 2.000 €, una vegada deduïdes les quantitats d’acord amb la legislació fiscal vigent. El primer pagament es realitzarà en el moment en què es faci pública la concessió, i la resta, quan es presenti el treball final i un cop s’hagi emès un informe favorable de la qualitat d’aquest.
   

9. PRESENTACIÓ DEL TREBALL

 1. La realització del projecte seleccionat tindrà la durada d’un any a partir de la data en què es faci públic el veredicte del jurat. Si el jurat ho creu oportú i en funció de les necessitats d’elaboració del treball es podrà prorrogar 60 dies naturals la data de lliurament prevista del treball final. Caldrà presentar una petició per escrit al MNACTEC en el termini màxim de quinze dies abans de la finalització del període establert inicialment.
 2. El beneficiari/a de l’ajut haurà de lliurar al MNACTEC el treball original i un resum de cinc a deu folis DIN A4 en format digital en qualsevol tipus de suport, acompanyat d'un exemplar i del resum impresos.
 3. El treball s'haurà de presentar en “DIN A-4”, amb tipografia “Times”, cos “12” i interlineat doble. El treball haurà de tenir un mínim de 75 pàgines i un màxim de 150 pàgines. Les notes aniran numerades de forma correlativa a peu de pàgina iniciant-se la numeració en cada capítol. Al final del treball hi anirà la relació de bibliografia i fonts consultades. Els quadres, gràfics i imatges s'hauran de presentar per separat, numerats i en condicions clarament reproduïbles.
   

10. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

 1. A més a més de totes les obligacions descrites en aquestes bases, el beneficiari/a de l’ajut es compromet a:
  1. Proporcionar en tot moment la informació que li sigui requerida per part del MNACTEC.
  2. Comunicar per escrit qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de l'ajut.
    

11. INCOMPATIBILITATS I ACCEPTACIÓ DE LES BASES

 1. Queden exclosos de participar en aquesta convocatòria qualsevol persona directa o indirectament vinculada i/o relacionada professionalment amb el MNACTEC i l’IRMU.
 2. L’obtenció de l’ajut no condiciona el fet que l’adjudicatari/a pugui beneficiar-se d’altres ajuts, però els drets de propietat i publicació restaran inalterables en favor del MNACTEC.
 3. El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació de les bases.
   

12. RENÚNCIA

 1. Si en algun moment el beneficiari/a de l’ajut ha de renunciar a la realització del treball, ho haurà de comunicar per escrit al MNACTEC, fent-hi constar els motius de la renúncia. En el cas de ser acceptada la renúncia caldrà reintegrar l’import del primer pagament.
   

13. REVOCACIÓ

 1. El MNACTEC, de comú acord amb el jurat, podrà procedir a la revocació de l’ajut en cas d’incompliment de l’obligació de presentar els treballs dins del termini fixat, d’apreciar desviacions respecte del projecte inicial presentat o d’incompliment de la resta d’obligacions previstes en aquestes bases.
   

14. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PUBLICACIÓ

 1. El treball realitzat és propietat del seu autor/a o autors/es. L'acceptació de l’ajut implicarà la cessió al MNACTEC dels drets d'edició per un termini de dos anys i la cessió dels drets de propietat intel·lectual corresponents a la totalitat d'exemplars de la primera edició i en l'àmbit estatal.
 2. El MNACTEC es reserva el dret de la publicació íntegra de la recerca. Si en el termini de dos anys després del lliurament del treball no s’hagués exercit formalment aquest dret, l’autor/a podrà disposar lliurement de la publicació del treball, fent constar, a la portada o contraportada, una menció expressa a l’ajut rebut en cada edició que se’n pugui fer o en nota a peu de pàgina a l’inici del treball en el cas que del treball que ha rebut aquest ajut se’n derivin articles. En aquests casos caldrà lliurar 3 exemplars per al Centre de Documentació “Jordi Nadal” del MNACTEC i 3 més per a la biblioteca de l’IRMU.
 3. En el cas que el MNACTEC es faci càrrec de la primera edició, lliurarà una cinquantena d’exemplars a l’autor/a en concepte de drets d’autor.
 4. Un cop transcorreguts els dos anys, tots els drets restaran de lliure disposició de l'autor/a o autors/es, encara que l'edició no s'hagi realitzat.
 5. El MNACTEC, dins del termini dels primers dos anys, es reserva el dret de publicar els resums per compte propi o en una publicació de caràcter cultural, divulgatiu i/o per qualsevol altre mitjà de difusió que consideri adient.
   

15. DIFUSIÓ

 1. Es garantiran els principis de publicitat i concurrència a través dels mecanismes habituals del MNACTEC i l’IRMU, web, xarxes socials, mailing, etc.

 

 

PROJECTES ALS QUALS S'HA CONCEDIT L'AJUT

 • 2023: Els vestigis quotidians de la industrialització hidroelèctrica. L'habitatge obrer a l'embassament de Sant Antoni (Pallars Jussà), de Laia Gallego. 
 • 2022: Projecte de museïtzació de la Farmàcia Pinyol de Llardecans (Segrià), d'Eva Marín Aznar.
 • 2021: Què fer amb les runes de la Matussière? La (in)visibilització del patrimoni industrial de la ribera d’Isil i Alós (Pallars Sobirà), de Ferran Pons Raga.
 • 2020: L’arribada del ferrocarril a les Terres de l’Ebre: un patrimoni industrial passat, present i futur, de Ferran Modinos i Cèlia Mallafré.
 • 2019: La memòria històrica de la indústria tèxtil a Alfarràs (Segrià, Lleida), Ramon Dalfó.