Carta de serveis

L'horari d'obertura al públic de la biblioteca especialitzada és de dimarts a divendres, de 10.00 a 14.00 h, amb concertació prèvia

La biblioteca especialitzada del MNACTEC disposa d'una carta de serveis a disposició dels usuaris, en què es detallen els serveis i activitats que s'ofereixen, així com els compromisos que els usuaris i la biblioteca adquireixen en la presentació d'aquest servei.

 

SERVEIS I ACTIVITATS

1. Atenció a l’usuari:

Atenció diària als usuaris: com a clients per identificar, anticipar i satisfer les seves necessitats. 

Tenen accés lliure a la Biblioteca:

 • El personal propi del Museu 
 • Els col·laboradors i assessors del Museu    
 • Professors i Investigadors 
 • Estudiants universitaris

2. Punt d’Informació
A la biblioteca hi ha un punt d’informació sobre funcionament, serveis, accés a documents, recerques bibliogràfiques, etc. punt d’acollida i entrega de material de la pròpia biblioteca com del Museu de tríptics, díptics, i altres recursos informatius.

3. Accés per Internet
Accés per Internet del catàleg local dins el catàleg de les Biblioteques de la Generalitat de Catalunya

4. Servei de consulta i lectura del fons documental
La Biblioteca disposa de 20 punts de lectura per tal que es pugui treballar amb total comoditat, segons les diferents seccions i tipus de consulta

5. Servei d'obtenció de documents

6. Servei d'orientació bibliogràfica i documental

7. Accés als llibres
L'accés als llibres és lliure. Una vegada consultats, es deixaran damunt la taula.

8. Accés a les revistes
L’accés a les revistes també és lliure pels últims números de cada una d’elles, que es poden trobar als porta-revistes. La resta de revistes, els vídeos i aquells llibres que per la seva antiguitat, valor històric-artístic o condicions d'edició es determinin, estaran fora de l'accés públic i caldrà demanar-ne la seva consulta a la persona responsable de la Biblioteca.

9. Accés a les Bases de Dades
La consulta de Bases de dades es realitza des de la mateixa Sala de Consulta i amb el suport informàtic necessari

10. Accés als vídeos i multimèdia
La consulta de vídeos, sistemes audiovisuals i  multimèdia es farà per mitjà d'un aparell visor a la mateixa Sala de Consulta.

11. Accés a Internet

12. Préstec del fons: llibres, publicacions periòdiques, vídeos, CD, CD-ROM i DVD

13. Servei de Fotocòpies
La biblioteca ofereix en autoservei una màquina per fer fotocòpies de documents, tenint en compte les restriccions i garanties de la Llei de la Propietat Intel·lectual. El preu és de 5€ DIN A4 i 10€ DIN A3.

14. Productes documentals
Documents elaborats per la biblioteca especialitzada accessibles a la web del Museu, tals com Guies de Novetats, Carta de Serveis, i altres documents interns.

15. Horari:
El servei de consulta es realitzarà dins l'horari aprovat anualment pel Consell de Direcció del Museu.
Actualment és de dimarts a divendres de 10 a 14 h, amb concertació prèvia.
Del 31 de juliol al 26 d'agost i del 9 al 16 de setembre la biblioteca romandrà tancada. 

 

COMPROMISOS DE LA BIBLIOTECA ENVERS L'USUARI

Per mitjà de la qualitat de servei, la Biblioteca del MNACTEC té la responsabilitat de gestionar tot el fons bibliogràfic propietat del Museu, amb una política clara i uns objectius de qualitat definits i específics i plantejament encarat a l’autoavaluació i millora contínua,

16. Atenció personalitzada
Es resolen de manera personalitzada les consultes al taulell, per correu electrònic o per telèfon sobre el fons i els serveis de la biblioteca.

17. Professionalitat i atenció
Tracte amable, cordial i personalitzat. Seguiment fins la resolució de la consulta.

18. Informació noves adquisicions
Informació mensual en format digital a la web del MNACTEC i en format imprès a la mateixa biblioteca

19. Atenció de desiderates i sol·licituds de compres

20. Gratuïtat
Els serveis són gratuïts, excepte els expressament indicats: fotocòpies, impressions d'Internet.

21. Democratització
S’atendran totes les demandes informatives de la totalitat de la població sense discriminació de raça, sexe o edat

22. Agilitat
Es responen i/o direccionen les consultes d'informació amb rapidesa.

23. Pàgina web
A través de la pàgina web del Museu, del Blog del Centre de Documentació i de les diferents xarxes socials es responen totes les consultes i suggeriments que es formulen a la vegada que s’actualitzen regularment els continguts d’aquests mitjans.

24. Resultats
Es garanteixen uns resultats fiables, segurs i a satisfacció de l’usuari.

 

COMPROMISOS DE L'USUARI ENVERS LA BIBLIOTECA

25. Respectar els altres usuaris amb silenci, sense fumar, ni menjar, ni beure.

26. Respectar els materials que s’ofereixen a sala: ordinadors, televisor; també el fons   de  préstec.

27. Respectar les instal·lacions i fer-ne bon ús, recordant que sou el principal beneficiari.

28. Respectar les normes de préstec
Podran utilitzar el Servei de préstec:

 • El personal propi del Museu 
 • Col·laboradors i assessors del mateix. 
 • Professors universitaris 
 • Investigadors en possessió de la Tarja d'Investigador. 
 • Tota persona avalada per algú inclòs en l'apartat A . 
 • Les biblioteques amb acord de préstec interbibliotecari.

En tots els casos caldrà presentar la documentació que els acrediti.

L’horari del Servei de Préstec finalitzarà un quart d’hora abans de l’acabament de l’horari de consulta a la Sala.

Es poden demanar en préstec i endur a casa: llibres, revistes i vídeos, CD-ROM, DVD . Simultàniament es pot disposar d'un màxim de 4 llibres durant 20 dies i  2 vídeos durant 1 setmana .

Estan exclosos de préstec, o en situació especial:

 • Les obres de referència identificades amb un distintiu especial (enciclopèdies, diccionaris, anuaris, normatives,  directoris, etc.) 
 • Les revistes no enquadernades 
 • Aquells llibres, revistes i vídeos que, per les seves especials condicions d'edició, tiratge, conservació, valor històric, etc., ho consideri oportú la pròpia Biblioteca.

La durada del préstec serà de 15 dies prorrogables, avisant personalment o per telèfon, per fer el seguiment. Aquests períodes podran ser prorrogables pel mateix temps, sempre que no hagin estat sol·licitats per cap altre usuari.

Els documents no retornats en la data fixada seran reclamats per escrit i/o telefònicament. En cas de no rebre resposta en el termini de deu dies, es procedirà a suspendre temporalment l'usuari dels serveis de consulta i préstec fins que retorni el document, o en reposi el valor. En última instància se li cobrarà de la manera més convenient el cost actual de la reposició. Si aquesta no fos possible, la indemnització serà entre deu i quinze vegades el seu cost, segons criteri de la Comissió de Biblioteca. 

En cas de pèrdua del document prestat, l'usuari el reposarà tot seguit o se li cobrarà el cost actual de reposició de la forma més convenient. Si la reposició no fos possible, la indemnització serà la mateixa que en l'article anterior. D'altra banda, les restauracions dels deterioraments produïts en els documents prestats seran a càrrec de l’usuari del Servei de Préstec.

29. Respectar les normes d’ús d’Internet
Cal tenir en compte que les pantalles són visibles a tothom. Hi ha consultes personals que per qüestions d’ètica, poden ferir la sensibilitat de la resta d'usuaris. Cal tenir sempre present que esteu en un servei públic.

Consulta

Accepto la política de privacitat i consento que l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, entitat de dret públic que depèn del Departament de Cultura i que gestiona el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), tracti les meves dades amb la finalitat de remetre comunicacions relacionades amb la meva consulta.