Distintiu de garantia de qualitat ambiental renovat

El distintiu reconeix criteris de qualitat ambiental més enllà de la normativa vigent

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha renovat el Distintiu de garantia de qualitat ambiental del Museu Nacional de la Ciència i  la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), obtingut l’any 2015. El nou certificat té vigència durant tres anys.

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

En la categoria d’equipaments culturals: Biblioteques, Museus i Col·leccions, els criteris ambientals que estableix el Distintiu de garantia de qualitat ambiental se centren en optimitzar el consum de l’energia i l’aigua, reduir la generació de residus i augmentar l’ús de productes i serveis ambientalment preferibles.

Els criteris ambientals per a la categoria d’equipaments culturals es divideixen en nou apartats, que contenen criteris bàsics d’obligat compliment i/o criteris opcionals puntuables: estalvi  i eficiència energètica; estalvi d’aigua; gestió de residus; compres; mobilitat; ús eficient d’espais; qualificacions ambientals; sorolls i vibracions, i informació i educació ambiental.

press-clock 21 de juliol 2020