Connecta amb la innovació

Exposa els centres de producció d'innovacions més importants a Catalunya

Del 24 de novembre de 2009 al 07 de març de 2010

A Catalunya hi ha un teixit innovador important; es tracta de centres de produccions, molt sovint relacionats amb les petites i mitjanes empreses, que innoven amb productes competitius a nivell internacional. El problema és la dispersió i el desconeixement que actualment hi ha d’aquest fenomen. El projecte Connecta amb la Innovació vol donar a conèixer, a nivell de Catalunya, aquesta realitat. S’entén com innovació l’aplicació de noves idees, conceptes, productes, serveis i pràctiques que tenen una utilitat perquè donen resposta a una necessitat, en el cas del producte, perquè augmenten la productivitat i per tant la competitivitat de l’empresa.

L’acceleració del canvi de vida de la nostra societat actual és impulsada, en gran part, per les innovacions que apareixen contínuament. Malgrat aquesta realitat, a quasi tots els països desenvolupats ha sorgit una paradoxa: les vocacions científiques i tècniques disminueixen a favor d’altres més humanistes o de negoci. Una de les causes d’aquest fenomen ha estat la poca presencia social de l’empresa i, per tant, també dels centres innovadors en el paisatge de les ciutats i nuclis urbans d’avui. D’altra banda, les notícies contínues de deslocalitzacions i la imatge dels científics dels grans centres de innovació han transmès la idea que aquí es produeix poc i les innovacions que es realitzen són quasi nul·les.

La mostra està formada per sis unitats modulars d’informació, cadascuna de les quals disposa de la descripció del grup de recerca que ha desenvolupat la innovació, els documents/materials que permeten mostrar l’evolució i la recerca i el producte acabat, amb la voluntat de posar en relació la capacitat d’investigació i innovació i la seva implantació a través d’empreses.