El mNACTEC genera 3,5 milions d’euros a Terrassa i la seva zona d'influència

Un estudi determina que el mNACTEC genera una activitat econòmica de fins al 160% de cada euro invertit

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) genera una activitat econòmica directa i indirecta a la ciutat de Terrassa d’entre 3,2 i 3,7 milions d’euros; un valor afegit d’entre 1,6 i 2 milions d’euros, i entre 34 i 50 llocs de treball nous a l’àrea d’influència de Terrassa. Aquestes xifres es desprenen de l’Estudi de l’impacte econòmic del mNACTEC que ha elaborat ESADE-Grup de Gestió Turística (GRUGET), que en una primera fase ha analitzat el mNACTEC i que en una segona fase abastarà tot el Sistema Territorial del Museu, integrat per 27 museus industrials d’arreu del país.

Les conclusions de l’estudi determinen que per cada euro de diner públic invertit en el funcionament del mNACTEC, aquest genera en mitjana 1,5 euros d’activitat econòmica, 0,8 euros de valor afegit brut i uns 42 llocs de treball.

Les xifres se situen en el nivell mitjà-alt dels museus ubicats en zones no turístiques, com és el cas del mNACTEC.

Un nou indicador d’avaluació museològica

El mNACTEC va iniciar l’any 2014 diferents actuacions amb l’objectiu d’avaluar i quantificar el retorn i l’impacte que un museu nacional de la seva categoria exerceix sobre la societat i, també, sobre el territori més proper. Amb la voluntat de seguir avançant i innovant en els indicadors de l’avaluació museològica, i no fonamentar-ho únicament en la quantificació del nombre de visitants del Museu —que el 2015 ha assolit la seva xifra rècord de visitants amb més de 104.000 visitants—, el mNACTEC va iniciar un treball d’anàlisi de l’impacte i incidència econòmica que representa per a la ciutat de Terrassa i el seu entorn tenir-hi ubicat l’únic gran equipament cultural, de categoria nacional, fora de la ciutat de Barcelona.

Per aquest motiu es va encarregar a un destacat grup d’experts en avaluació i impacte econòmic en museus realitzar aquest estudi que tindrà continuïtat aquest any 2016 però ampliant el seu àmbit de treball al conjunt dels 27 museus i centres d’interès patrimonial que configuren el Sistema Territorial del mNACTEC, un singular i modèlic sistema museístic descentralitzat, estès per tota la geografia catalana i amb un major i més un ampli impacte i retorn social i econòmic.

L’equip de professionals que han realitzat l’estudi són: la Dra. Mar Vila, professora titular del Departament d’Economia, Finances i Comptabilitat d’ESADE; el Dr. Modest Fluvià, Catedràtic del Departament d’Economia de la Universitat de Girona; el Dr. Josep M. Sayeras, professor titular del Departament d’Economia, Finances i Comptabilitat d’ESADE-URL, i el Dr. Gerard Costa, professor titular del departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE.

La metodologia de l’estudi

El model d’estudi d’impacte econòmic, que ja ha estat utilitzat pels autors de l’informe en altres museus entre els quals la Fundació Gala-Salvador Dalí, combina la metodologia input-output i els models de base d’exportació que permeten determinar la diferència entre l’activitat econòmica de l’àrea amb presència de la institució de la que tindria sense ella, en base a la seqüència despesa-producció-renda.

Així l’estudi avalua i combina tres paràmetres: els efectes directes generats per la mateixa institució; els efectes vinculats corresponents a la demanda i la despesa generada pels visitants culturals de la institució i que no serien imputables directament al consum cultural (transport, allotjament, restauració, compres, etc.), i un tercer factor que serien les interaccions sectorials que es corresponen als efectes multiplicadors que les activitats lligades al consum del servei cultural —en aquest cas el mNACTEC— generen en el territori directament i indirectament.

Els resultats obtinguts presenten tres escenaris (pessimista, central i optimista) per aproximar els esmentats efectes sobre la producció, el valor afegit brut i l’ocupació. Els escenaris s’han fet tenint en compte els diferents multiplicadors utilitzats en museus arreu del món. 

 

press-clock 6 d’abril 2016