Seminar on the restoration of industrial heritage

Professional gathering on the problems of the restoration of industrial heritage

The National Museum of Science and Technology of Catalonia (mNACTEC) and its Territorial System are organising the technical seminar “The restoration of scientific, technical and industrial heritage” on Monday 25 March. The congress, with over one hundred participants including professionals and students in the field of industrial heritage restoration, will be held with the collaboration of the Centre for the Restoration of Movable Property of Catalonia (CRBMC); the Higher School of Conservation and Restoration and Cultural Heritage of Catalonia (ESCRBCC) and the Catalan Society for the History of Science and Technology.

The session aims to respond to the need for the museums and professionals working with industrial, scientific or technical heritage to resolve issues currently arising from conservation and restoration.

This seminar, which is to be continued in the future, will incorporate examples, practices and problems in the sector. In the short term and as is already the case internationally, any debates stemming from this should allow the definition of joint criteria for action and theoretical bases for museums and centres of the national collection of scientific, technical and industrial assets in Catalonia.

The 26 museums and centres for heritage interpretation which are currently part of the mNACTEC Territorial System conserve the largest and most public selection of national scientific, technical and industrial objects from Catalonia. Despite their differences, these collections are made up of objects which do not currently follow the classic standards established in the restoration and conservation processes of traditional artistic property. The objects in these collections were primarily mass produced, they are not unique objects, they include replaceable and exchangeable pieces and the main aim of this creation is their daily operation and use.

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i el seu Sistema Territorial organitzen la jornada tècnica “La restauració del patrimoni científic, tècnic i industrial” el proper dilluns 25 de març. La jornada, amb més d’un centenar d’inscrits entre professionals i estudiants del món de la restauració del patrimoni industrial, compta amb la col·laboració del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya; l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC) i la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica.

La sessió pretén donar resposta a la necessitat que els mateixos museus i professionals que treballen amb patrimoni industrial, científic o tècnic puguin afrontar les problemàtiques que plantegen la conservació i restauració actuals.

Aquesta jornada, que vol tenir continuïtat futura, s’estructurarà en exemples, pràctiques i problemàtiques sectorials. Els debats que se’n derivin han de permetre establir, a curt termini i tal com ja existeix a nivell internacional, uns criteris d’actuació i unes bases teòriques conjuntes per als museus i centres que en el conjunt de Catalunya configuren la col·lecció nacional de béns mobles científics, tècnics i industrials.

Els 26 museus i centres d’interpretació patrimonials que actualment formen part del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) conserven la part principal i pública més destacada del conjunt de la col·lecció nacional d’objectes científics, tècnics i industrials. Malgrat la seva heterogeneïtat, aquestes col·leccions tenen en comú que estan formades per objectes que habitualment no segueixen els estàndards clàssics establerts en els processos de restauració i conservació dels béns mobles artístics tradicionals. Els objectes que integren aquestes col·leccions van ser creats majoritàriament en sèrie, no són objectes únics, disposen de peces substituïbles i intercanviables i l’objectiu fonamental de la seva creació és el seu funcionament, el seu ús quotidià.

Més informació i programa

press-clock 22 March 2019