Visites pour les utilisateurs du Consortium Sanitaire de Terrassa

L’action s’inscrit dans le Programme de Responsabilité sociale du mNACTEC

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) organitzarà a partir d’aquest mes de març visites guiades i

Le Musée National de la Science et de la Technique de Catalogne (mNACTEC) organisera à partir de ce mois de mars des visites guidées et des ateliers destinés aux utilisateurs de divers centres du Consortium Sanitaire de Terrassa (CST).

D’une part, des visites guidées et des ateliers sont programmés dans le Musée pour les utilisateurs du Centre de Santé Mentale d’Adultes de Terrassa, du Centre de Rééducation Communautaire et du Foyer Sant Llàtzer pour personnes âgées. Pour ces collectifs, il a été décidé de réaliser les activités dans le Musée au lieu de les faire dans les installations du CST car c’est une option qui apporte des bénéfices dans plusieurs domaines : inclusion d’aspects émotionnels et expérientiels ; opportunité de se déplacer et de sortir de leurs ambiances habituelles pour faire des activités motivantes ; promotion de l’intérêt et de la découverte, et renforcement de la relation avec l’environnement, avec les compagnons et avec les moniteurs du musée.

Par contre, les activités pour les patients hospitalisés de gériatrie et pédiatrie de l’Hôpital de Terrassa sont réalisées dans le centre sanitaire même. Dans ce cas, ce sont les moniteurs du mNACTEC qui se déplacent et font connaître le Musée d’une manière différente, en organisant des ateliers, accompagnés du service de volontaires de l’Hôpital.

Les activités offertes à ces collectifs sont le fruit d’un travail conjoint entre le mNACTEC et le CST pour adapter les visites, les activités et le matériel didactique du Musée aux utilisateurs des installations du Consortium.

 

tallers per als usuaris de diversos centres del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

D’una banda, es programen visites guiades i tallers al Museu per als usuaris del Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa, del Centre de Rehabilitació Comunitària i la Llar Sant Llàtzer per a gent gran. En el cas d’aquests col·lectius, s’ha decidit fer les activitats al Museu en lloc de fer-les a les instal·lacions del CST perquè és una opció que aporta beneficis en diversos àmbits: la inclusió d’aspectes emocionals i vivencials; l’oportunitat de moure’s i sortir dels seus ambients habituals per fer activitats motivadores; el foment de l’interès i la descoberta, i la potenciació de la relació amb l’entorn i amb els companys i els monitors del museu.

En canvi, les activitats per als pacients hospitalitzats de geriatria i pediatria de l’Hospital de Terrassa es fan al mateix centre sanitari. En aquest cas, són els monitors del mNACTEC els que es desplacen i donen a conèixer el Museu d’una manera diferent, amb l’organització de tallers, acompanyats del servei de voluntaris de l’Hospital.

Les activitats ofertes a aquests col·lectius són fruit d’un treball conjunt del mNACTEC i el CST per adequar les visites, les activitats i els materials didàctics del Museu als usuaris de les instal·lacions del Consorci. Per a la preparació d’aquest programa, des del mes de novembre s’han dut a terme 8 visites pilot amb aquests col·lectius al Museu i un taller pilot a la planta de pediatria de l’Hospital de Terrassa.

Aquesta actuació s’emmarca en el Programa de Responsabilitat social del Museu, amb la voluntat d’oferir els serveis del mNACTEC de forma gratuïta a col·lectius desfavorits i/o amb necessitats especials.

El Consorci Sanitari de Terrassa col·labora amb diferents entitats socials arrelades al territori amb l'objectiu d’afavorir la cohesió social i garantir la prestació adequada als serveis socials. Disposa a més, del programa de voluntariat que compta en l’actualitat amb 107 voluntaris que ofereixen acompanyaments i activitats de dinamització a les persones en tots els seus dispositius.

press-clock 28 mars 2019