Contractes i salaris

La intervenció dels governs en les regulacions laborals va generar lleis de mínims per tal de mantenir els equilibris per mantenir la pau social entre els interessos dels amos i dels obrers. De la fàbrica Aymerich, Amat i Jover es disposa del Reglament interior, de l’any 1918, en el qual en 13 articles es detallen les clàusules que regeixen les condicions de treball dels obrers i obreres.

Transcripció del Reglament de treball de l’empresa Aymerich, Amat i Jover. (Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Junta de Reformes Socials)
 • Cartell: el ejemplo es la mejor manera de autoridad
   
  Els cartells moralistes estaven penjats a les fàbriques
 • Cartell: Trabajad en silencio
   
  Els cartells moralistes estaven penjats a les fàbriques
 • Cartell: Tened iniciativa
   
  Els cartells moralistes estaven penjats a les fàbriques

Durant molts anys la retribució del salari va ser setmanal i sempre en pessetes. Els tipus de treball que requeria la indústria tèxtil llanera eren molt diversos, des de peó a oficial. Els salaris variaven en funció de la categoria laboral.

Els salaris no quedaven al marge de la consideració i funció social que s’atribuïa a les dones: fer-se càrrec de la llar i dels fills, i per això tenien la consideració de complement del que cobrava el cap de família.

A continuació hi ha la taula salarial dels treballadors i les treballadores a l’any 1920 amb els salaris expressats en pessetes (1€ = 163,386 pessetes)

SALARIS DELS OBRERS I OBRERES EN LES DIFERENTS SECCIONS DE LA FÀBRICA

Sorteig

 • Dones talladores 21,50 ptes. per setmana
 • Dones classificadores 23 ptes. per setmana
 • Peons 33 ptes. per setmana

Rentadors de llana

 • Oficials 41 ptes. per setmana
 • Peons 37 ptes. per setmana

Filatura de carda

 • Emborradora 30 ptes. per setmana
 • Repassadora 33 ptes. per setmana
 • Carda 36 ptes. per setmana
 • Vigilador de 2 selfactines 36 ptes. per setmana
 • Peó 32 ptes. per setmana

Filatura d’estam

 • Metxera 23 ptes. per setmana
 • Preparació 27 a 31 ptes. per setmana
 • Filador 52 ptes. per setmana
 • Nuador 40 ptes. per setmana
 • Rodeteres 26 ptes. per setmana
 • Contínua de filar 30 ptes. per setmana

Teixits

 • Ordidores 33 ptes. per setmana
 • Ajudantes 28 ptes. per setmana
 • Passadores 35 ptes. per setmana
 • Nuadores 32 ptes. per setmana
 • Cosidores 27 ptes. per setmana
 • Esborradores 24 ptes. per setmana
 • Teixidors 48 ptes. per setmana
 • Teixidores 31 ptes. per setmana

Tints i Acabats

 • Oficials 41 ptes. per setmana
 • Nois i dones 19 a 24 ptes. per setmana
 • Peons 37 ptes. per setmana

Preus establerts el 7 d’abril de 1920 per l’Institut Industrial de Terrassa Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Junta de Reformes Socials

MNACTECDepartament d'Educació de la Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de CatalunyaUniversitat Politècnica de Catalunya Barcelona TechAPTC