Normes de presentació per al text definitiu de les comunicacions

 • Idioma: català, castellà o anglès.
 • Extensió màxima: 8.000 paraules.
 • Font: Arial, cos 11, interlineat simple. Els títols i les fonts de les taules, figures i notes a peu de pàgina han d’anar amb Arial, cos 9, interlineat simple.
 • Numeració de pàgines: Es numeraran totes les pàgines en la part inferior centrada (excloent la portada).
 • Portada: inclourà el títol, el nom del autor o autors i un resum previ que no superi les 200 paraules.
 • Referències: Les referencies bibliogràfiques se situaran al final del document, sota l’encapçalament de “Bibliografia” i s’ordenaran alfabèticament per autor, seguint l’exemple següent: GOMÀ i ESTEVE, Ramon (2015): Del petit taller a la gran fàbrica. Rafel Dalmau, Editor. Barcelona.
 • Cites textuals: s’haurand e marcar entre cometes i els comentaris que introdueixin l’autor hauran d’anar entre claudàtors perquè es diferenciïn del text citat.
 • Notes al peu: han d’anar a peu de pàgina, numerades correlativament.
 • Enviament: Les propostes s’han d’enviar abans del 20 de setembre de 2018 per correu electrònic a info.mnactec@gencat.cat en format .docx.

Normes de presentació per al PowerPoint

 • Format: arxiu en format .ppt o .pps
 • Enviament: s’ha d’enviar abans del 26 de setembre de 2018 per correu electrònic a info.mnactec@gencat.cat.
 • Extensió: La durada de l’exposició serà de 10 minuts aproximadament i el contingut del PowerPoint s’haurà d’ajustar a aquest temps.
 • Necessitats especials: Si per a l’exposició necessita utilitzar mitjans audiovisuals especials, demanem que ens informi en temps i forma en el moment d’enviar la presentació per tal de poder adequar els mitjans tècnics necessaris.