Bibliografies temàtiques

Seleccions d'obres i documents al voltant d'una matèria específica

La biblioteca especialitzada del mNACTEC ha elaborat diverses bibliografies al voltant d'un tema específic. S'hi recullen una selecció de llibres i documents sobre cadascuna d'aquestes temàtiques:

 

 

Consulta